โรงเรียน/มหาวิทยาลัย

การก่อสร้างโรงเรียนอย่างแรกที่ต้องคำนึงถึงคือสถานที่และบริเวณที่ตั้งโรงเรียน ต้องมีลักษณะกว้างขวางพอแก่กิจการของโรงเรียน และไม่ขัดต่อสุขลักษณะหรืออนามัยของนักเรียน มีรั้วแสดง ขอบเขต และจะต้องอยู่ห่างจากโรงเรียนที่ตั้งอยู่แล้วไม่น้อยกว่า 300 เมตร เส้นทางคมนาคม ฯลฯ ส่วนที่ดินที่ใช้จัดตั้งโรงเรียนต้องเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน หรือเป็นที่ดินของเอกชน แต่ต้องมีสัญญาเช่าซึ่งต้องมีระยะเวลาหลืออยู่นับแต่วันยื่นคำขอไม่น้อยกว่า 3 ปี

ยกตัวอย่างตามกฎหมายการจัดตั้งโรงเรียนเอกชน อาคารเรียนระดับประถมศึกษาให้ใช้อาคารเรียนได้ไม่เกินชั้น4 ส่วนระดับมัธยมศึกษาให้ใช้อาคารเรียนเกินชั้น4ได้ หากอาคารเรียนนั้นมีมาตรฐาน และความปลอดภัยเพียงพอที่จะใช้เป็นอาคารเรียนได้ส่วนในกรณีจะใช้อาคารตั้งแต่ชั้นที่ห้าขึ้นไปเป็นห้องเรียน ต้องจัดให้มีลิฟต์รวมอยู่ในตัวอาคารด้วย ขนาดห้องเรียนแต่ละห้องต้องมีขนาดของห้องไม่ต่ำกว่า 6 x 8 เมตร และมีห้องเรียนเพียงพอกับจำนวนชั้นที่เปิดสอน

นอกจากนี้โรงเรียนต้องจัดให้มีโรงอาหาร มีโต๊ะ ม้านั่ง สำหรับรับประทานอาหารเพียงพอกับจำนวนนักเรียน และมีน้ำดื่มน้ำใช้โดยไม่ขัดต่อสุขลักษณะ ห้องน้ำต้องจัดให้เหมาะสมและเพียงพอกับจำนวนนักเรียนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่วางไว้ ถ้ามีนักเรียนชาย-หญิง ต้องแยกเป็นห้องน้ำชายและห้องน้ำหญิง

มหาวิทยาลัย หมายถึง สถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั้งในด้านวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงหลากหลายสาขาวิชา รวมทั้งการทำการวิจัยและให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ดังนั้นมหาวิทยาลัยประกอบไปด้วยอาคารเรียนตามคณะต่างๆ อาคารเรียนรวม ตึกวิจัย อาคารปฏิบัติการต่างๆ หอสมุด อาคารสำนักงาน โรงอาหาร ฯลฯ

ปัจจุบันอาคารเรียนในมหาวิทยาลัยต่างๆล้วนมีการออกแบบสมัย มีการเล็งเห็นถึงความสำคัญของการออกแบบอาคารเรียนมากขึ้น โดยจุดประสงค์หลักคือการเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้ เนื่องจากการศึกษาเป็นรากฐานที่สำคัญของการพัฒนาประเทศ สภาพแวดล้อมภายในอาคารเรียนจึงเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญต่อกระบวนการเรียนรู้

ระบบโครงสร้างอาคารเรียนต้องเหมาะสมและตอบรับกับรูปแบบอาคาร ระบบเทคโนโลยีอาคารต้องมีความเหมาะกับการใช้งานของอาคาร มีความปลอดภัยในการใช้งานในระยะยาว นอกจากนี้ต้องสามารถช่วยประหยัดพลังงานอาคารได้ เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายในระยะยาว อาคารเรียนส่วนใหญ่จะมีช่วงเสาที่ห่างกันไม่มากนัก และมีความแข็งแรง อาจจะใช้เป็นระบบโครงสร้างเสา-คานเแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก เนื่องจากราคาไม่แพงมากนัก และง่ายต่อการก่อสร้าง

ระบบปรับอากาศแบบ Split Type ส่วนพื้นที่ที่มีการใช้ระบบปรับอากาศแบบเป็นช่วงเวลา เช่น ห้องเรียน ควรจะใช้ระบบปรับอากาศระบบนี้ เนื่องจากจะช่วยลดค่าใช้จ่ายของโครงการ ส่วนระบบปรับอากาศแบบ Central Air ใช้ในกรณีที่ห้องเรียน หรือห้องปฏิบัติการที่มีขนาดใหญ่

ทำไมต้อง โรงเรียน/มหาวิทยาลัย ของ HERO?

  • เราเน้นออกแบบเรื่องการเดินทางของแต่ละอาคาร ให้มีการเชื่อมต่อกันง่ายที่สุด เพราะสมัยนี้นักเรียน-นักศึกษาเน้นการเดินเรียนไปตามอาคารต่างๆ จะต้องมีทางเดิน สะพาน หรือแคทวอล์ค ให้สามารถเดินทางไปในแต่ละห้องได้สะดวกและรวดเร็ว ประหยัดเวลา

  • เราออกแบบให้อากาศในห้องเรียนสามารถถ่ายเทได้สะดวก นักเรียน-นักศึกษาต้องได้รับอากาศได้อย่างมากเพียงพอ ทำให้มีศักยภาพในการเรียนมากยิ่งขึ้น

  • เราใส่ใจระบบรักษาความปลอดภัยของ นักเรียน-นักศึกษาในแต่ละอาคาร หากมีเหตุอันตรายร้ายแรง ห้องพยาบาลจะต้องสามารถเดินทางได้ใกล้ที่สุด

  • เราออกแบบให้ระบบอินเตอร์เน็ดจะครอบคลุมทุกพื้นที่ เพื่อสะดวกต่อการใช้งานด้านการเรียนการสอน

ฮีโร่ไม่ใช่ตัวบุคคล แต่เป็นความตั้งใจ ที่อยากทำงานก่อสร้างของคุณ
ให้เร็ว ให้ได้คุณภาพ ให้คุ้มค่าที่สุด

ให้โอกาสฮีโร่ดูแลคุณ

รับคำปรึกษา ตรวจพื้นที่ ออกแบบ และเสนอราคาให้ คุณตัดสินใจฟรี